Sportsplan 2019–2021


Vi ønsker å være et naturlig valg for barn, unge og voksne i søre Nye Øygarden kommune.


Visjon og Verdier:

Visjon:

Skogsvåg IL er en breddeklubb med fokus på barne- og ungdomsfotball som produserer spillere til eget a-lag. Vi ønsker å være et naturlig valg for barn, unge og voksne i søre Nye Øygarden kommune. Vi skal jobbe aktivt for å gi et tilpasset tilbud til hver enkelt spiller slik at vi beholder spillere, trenere og ledere i klubben så lenge som mulig.

Verdier:

Våre verdier; Trivsel - Samhold – Fair play

Trivsel betyr: 

 • Alle skal føle seg velkommen og inkludert i klubben
 • Vi skal ta vare på hverandre, i medgang og motgang
 • Alle spillere skal bli sett og hørt på trening og kamp

Samhold betyr:

 • Å være lojal mot menneskene og beslutningene som tas i klubben
 • Sette lag, lagånd og klubb foran egne ambisjoner
 • Inkluderende og imøtekommende ovenfor alle medlemmer i klubben

Fair Play betyr:

 • Vi følger NFF retningslinjer for fair play som selv oppsummerer det slik;

«Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett».


Med breddeklubb menes:

 • Klubben skal legge til rette for et tilpasset tilbud til alle gutter og jenter i alderen 6 til 19 år
 • Suksess måles i gode opplevelser, minner for livet og varige vennskap som en trener har klart å skape for sine spillere. 
 • All aktivitet vil i hovedsak være avhengig av frivillige foreldre og foresatte som trenere og lagledere
 • Klubben skal arbeide for å skape en trygg og god arena for alle som ønsker å spille fotball 
 • Det skal arbeides for at flest mulig deltar på aktivitetene lengst mulig

Alle som har en rolle i klubben har et ansvar for å bidra til at målsettingene oppnås. Trenere, foreldre og spillerne selv må ta sitt ansvar.Breddeformelen

Trygghet er et sentralt element i det å trives og er grunnleggende for at hver enkelt skal utvikle seg. Barnet må oppleve trygghet både i forhold til aktivitetene, lagkameratene og de voksne rundt laget.

Utfordring innebærer at aktiviteten skal gi alle noe å strekke seg etter og legge til rette for at skal oppleve en positiv ferdighetsutvikling.

Mestring innebærer at barna skal få en opplevelse av at de greier en oppgave eller de utvikler en ferdighet.


Overordnede Mål:

Vi skal jobbe med kvalitet i treningshverdagen for å skape flest mulige fotballspillere som deltar lengst mulig. Fokus er på treningsarbeid i hverdagen og sportslige resultat skal være en konsekvens av dette arbeidet.

 • Klubben skal ha en trenerveileder som følger opp og bistår alle trenerne i barne- og ungdomsfotballen
 • Frem til 12 år er det hovedfokus på å beholde og rekruttere flest mulig spillere
 • For jenter/gutter og junior skal vi legge til rette for hospitering og ekstra tilbud for de som ønsker det
 • Det skal være et tett samarbeid mellom junior og a-lag; Vårt mål er at det hvert år skal det produseres minst to spillere til A-laget som skal holde nivået og kunne kjempe om en plass på laget
 • Det skal jobbes med holdninger både blant spillere, trenere og foreldre og vi ønsker å ha et renommé som en trivelig klubb

Sportslige resultatmål Senior:

 • Skogsvåg IL skal i hovedsak bestå av egenutviklede lokale fotballspillere og andre lokale spillere som ønsker å trene og å utvikle seg videre som fotballspillere
 • Mye trening samt ekstra tilbud om innetrening om vintersesongen, skal gjøre oss til en attraktiv klubb for de som ønsker å være en del av et miljø der trening og personlig utvikling er viktig.
 • Klubben skal ha et senior lag i 6/5. divisjon 
 • Med denne filosofien vil vi også utvikle spillere som er gode nok, og med riktige holdninger, til å ta steget videre til høyere divisjoner. Dette er noe klubben ønsker å bidra til, og vi har et mål om å klare dette gjennomsnittlig hvert 2. eller 3. år.

Sportslige resultatmål Barn og ungdom:

 • Klubben skal klare å stille lag i alle årsklasser for jenter og gutter.
 • For de klassene hvor antallet spillere tilsier flere lag skal disse deles slik;
 • Inntil 10 år skal det deles i jevne lag, og det tas hensyn til hvor spillerne kommer fra og kameratskap.
 • Fra 10 år skal lagene være differensierte lag på ulikt nivå, og det legges størst vekt på de som er mest ivrig til å trene. Talent og prestasjoner kommer i andre rekke.
   

Skogsvåg IL Fotball handlingsplan for 2019-2021;

 • Sportsplanen skal settes ut i livet og følges opp gjennom Trenerforum
 • Det skal engasjeres en Trenerveileder for Barne- og Ungdomsfotballen
 • Kvaliteten i treningshverdagen skal økes på alle nivåer. 
 • Det skal gjennomføres minst 3 trenerforum hvert år, januar/februar, mars/april, oktober/november
 • Samarbeid med naboklubber bør fortsette og videreutvikles
 • Gjennomføre ferdighetsmerkedag i samarbeid med naboklubber
 • Gjennomføre minst en cup i barnefotballen hvert år. Enten innendørs i februar/mars måned og/eller utendørs (Spekkhogger-cup) i oktober/november

Skogsvåg ILs filosofi og føringer

Trener sitt ansvar

Treneren for de enkelte lag/grupper har ansvar for alt sportslig rundt laget. Dette innebærer at treneren skal: 

 • Treneren må sette seg godt inn i sportslig plan og følge den etter beste evne.
 • Trenere skal møte på klubbens trenerforum.
 • Ha kunnskap om det å være trener (fotballfaglig og pedagogisk) 
 • Lage treningsopplegg og lede treninger for å utvikle spillernes ferdigheter 
 • Møte i god tid og være forberedt til trening 
 • Skape god treningskultur 
 • Sørge for å melde opp lag på riktig nivå (eget trinn, trinn over etc.) 
 • Være god rollemodell for spillerne 
 • Skape gode holdninger hos spillerne 
 • «Se» alle spillerne på laget 
 • Sette tydelige rammer/krav
   

Spiller sitt ansvar

Fotballspillere i Skogsvåg IL har ansvar for: 

 • Å møte tidsnok til trening og kamp 
 • Å være forberedt til treninger og kamper (kosthold, hvile, bekledning osv.) 
 • Å møte på trening for å trene, ikke for å bli trent 
 • Å følge klubbens Fair Play verdier (være positiv, vise respekt for med og motspillere, dommere og trenere) 

Foreldre ansvar

Som breddeklubb er Skogsvåg IL helt avhengig av foresattes bidrag rundt lagene. Foreldrene har en sentral og viktig rolle i klubben og deres ansvar er: 

 • Å hjelpe barna å være forberedt til treninger 
 • Å støtte opp rundt laget for øvrig gjennom aktiv deltagelse i komiteer o.l. 
 • Å respektere og støtte opp om trener/dommers avgjørelser 
 • Å oppmuntre spillerne (egne og andres barn) 
 • Foreldre skal oppmuntre spillerne (bra, glimrende, stå på) under kamp og trening 
 • Delta på dugnader og bidra til at dette arbeidet blir jevnt fordelt på alle foreldre og medlemmer.

Holdninger overfor klubben er å:

 • Være stolt over å tilhøre klubben.
 • Utvikle klubbfølelse og samhold for alle.
 • Være positiv til at klubben ber deg om en tjeneste. (DUGNAD, turneringer, sponsor-oppdrag)
 • Være takknemlig for at mange jobber for at du skal ha det gøy med fotballen.
 • Representere klubben på en positiv måte.Treningskultur og talent

God treningskultur er grunnleggende for å få talentet frem i flest mulig spillere, og få disse til å delta lengst mulig. Klubben skal derfor arbeide aktivt for å fremme god treningskultur blant alle spillere i alle aldersgrupper. 

Treningskultur

Klubben skal fremme god treningskultur gjennom å: 

 • Tilrettelegge for mer trening for de yngste 
 • Tilrettelegge for bedre treninger 
 • Gi de som er mest ivrig større utfordringer og et bra sportslig tilbud 
 • Stille økte krav til treningsmengde, kultur og holdninger hos de som har kommet lengst i utvikling 
 • Øke bruken av differensiering i treningsgruppene 
 • Ha mer bevisst bruk av hospitering for de spillerne som har kommet lengst i utvikling 
 • Gi «talent» individuell oppfølging og hjelp til strukturering av treningshverdagen (hvor mye trening, hvor mye kamp etc.). Dette arbeidet vil ledes av fotball styret i samarbeid med trener på eget lag 
 • Sørge for å slippe til/rekruttere spillere fra yngres avdeling til A-lag (senior) 
 • Være positive til at ekstra talentfulle spillere kan delta på satsingslag og hospitere med samarbeidsklubber i distriktet som kan tilby et høyere nivå enn egen klubb

Talentutvikling

Begrepet talent er viktig å definere. Dette er et sammensatt begrep og Skogsvåg IL legger følgende til grunn for å definere hva et talent er: 

 • Spilleren skal utvise stor treningsiver 
 • Spilleren skal ha gode tekniske ferdigheter (med ball) 
 • Spilleren skal ha gode holdninger 
 • Spilleren skal ha god fotballforståelse (ta de riktige valgene) 
 • Spilleren skal ha vinnervilje 

Klubbens spillere som har alle disse ferdighetene vil defineres som et talent. 


Hospitering

Skogsvåg IL ønsker å gi et tilbud til alle. For å stimulere de som har kommet lengst i egen utvikling på hvert alderstrinn skal det legges til rette for hospitering opp til aldersklasser over der den enkelte tilhører. Dette gir disse spillerne større utfordringer i hverdagen som igjen bidrar til videre utvikling. Har klubben gode aldersgrupper skal det også vurderes å melde på hele lag i serie/cup i aldersklasse over egen årsklasse. 

Når starter Skogsvåg IL Fotball med hospitering?

Hospitering er naturlig å vurdere fra spillerne er 11-12 år gammel. Trenere for disse årsklassene og høyere skal regelmessig gjøre vurderinger på hvem som kan være kandidater for å hospitere. I samarbeid med trenere for årsklassen over skal det avtales hvor mange, hvem og hvordan hospitering skal organiseres. Trenerveileder skal være involvert i disse vurderingene. 

De spillerne som hospiterer skal følge treningsaktiviteten til eget lag. Deretter skal de som et ekstra tilbud tilbys å trene med årsklassen over eget lag. Hospitering starter som et ekstra treningstilbud, men bør også inkludere deltagelse i kamper etterhvert. Ved deltagelse på kamper er det sentralt for hospitantene at de gis godt med spilletid. Minimum 40 % spilletid bør være en målsetting for hospitanter i kamp. 

Kriterier for å velge ut hvem som skal hospitere:

 • Spilleren tilhører egen årsklasse, og det er denne treneren som bestemmer.  
 • Spilleren skal ha ferdigheter som tilsier at de kan hevde seg i årsklassen over egen. 
 • Spilleren skal over tid ha vist stor treningsvilje og gode holdninger. 
 • Spilleren bidrar også fullt på eget nivå 

Spiller flyttes opp et nivå

 • Dersom en spiller skal flyttes opp et nivå på permanent basis, så skal dette avtales med fotballstyret og spillerens foreldre. 
 • Det vil nå være denne treneren som er ansvarlig for spilleren, og må styre om han skal spille kamper på nivået under, og eventuelt hospitere videre opp. 


Trenere for hver årsklasse skal velge ut kandidater som er aktuelle for hospitering. Deretter skal det avklares med trenere for årsklassen over, hvem og hvor mange som skal hospitere. Er det mange spillere som skal hospitere kan det være aktuelt å rullere slik at f.eks. en gruppe hospiterer i like uker, og en annen gruppe i ulike uker. Trenere for de enkelte lag skal i samarbeid med Trenerveileder regelmessig gjøre vurderinger på hvem som skal hospitere og i hvilke perioder. 


Mini- og Ferdighetsmerke

 • Minimerke I = 6 – 7 år 
 • Minimerke II = 8 – 9 år. (ganske vanskelig for denne aldersgruppen, og veldig god basis trening)
 • Ferdighetsmerke Blått = 9 – 10 år
 • Ferdighetsmerke rødt = 10 – 11 år
 • Ferdighetsmerke Bronse = 11 – 13 år
 • Ferdighetsmerke sølv = 13 – 16 år
 • Ferdighetsmerke Gull = 13 – 16 (Bare for de aller største talentene) 

 


BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLBARNEFOTBALL

Mini Fotball (6 – 9 år)

Skogsvåg IL er fremdeles avhengig av foreldre som bruker sin fritid til å trene fotballag. Vi må alltid ta hensyn til dette og samtidig prøve å sikre en høyest mulig kvalitet på arbeidet. Det er viktig at ting ikke kompliseres, det enkle er ofte det beste.

Alderstrinn 6 – 7 år

 •  Det er vanlig med en trening pr. uke, og laget deltar i kretsserien og flere lokale cuper, samt Voss Cup.
 • Nytt fra 2017; 
  • Seriespill utgår og blir erstattet av turneringer.
  • Det innføres 3’er fotball med banestørrelse 10 x 15 m (helst med vant), og dokkemål.
  • Kampene er 2 x 10 min.
  • Det anbefales at 5 spillere danner ett lag.
 • Ferdighetsnivå:
  • Føre ballen kontrollert med joggetempo og enkle vendinger.
  • Innside pasninger på ca. 10 m.
  • Minimerke I
  • Forstå kampsituasjoner (3 mot 3 er nytt også for oss trenere)

Alderstrinn 8  – 9 år

 • Treningsmengden økes til to ganger pr uke.
 • 5’er fotball med banestørrelse 20 x 30 m og 5’er mål.
 • Optimalt er syv spillere på hvert lag, men må selvsagt tilpasses til antall spillere i gruppen.
 • Ferdighetsnivå:
  • Føre ballen kontrollert med joggetempo, begge ben og de 4 hovedvendinger fra Minimerke II
  • Innsidepasninger på ca. 10 m.
  • Avslutninger med vrist
  • Øve på heading, triksing og enkle dempinger.
 • Kampsituasjoner;
  • Når keeper har ball må to spillere ligge bredt bak og to må trekke frem for å kunne bli spilt på. NB: Viktig å rullere og ikke lage forsvarspillere og angripere på dette nivået.
  • Alle mann i angrep! Ingen grunn til å ligge igjen bak.
  • Keeper må fokusere på å gå ut fra streken.

Generelle retningslinjer for trenere alderen 6-9 år

 • Flest mulig ballberøringer på enhver trening.
 • All aktivitet skal være med ball. Tekniske øvelser som utvikler individuelle ferdigheter bør vektlegges.
 • Del i små grupper, mest mulig aktivitet hele tiden.
 • Bruk store mål slik at det scores mye mål.
 • Store individuelle forskjeller i barnas teknikk, styrke, kondisjon, og mentale utviklingsnivå. Det er derfor ikke noe galt i å tilpasse aktiviteten til den enkelte.
 • Prøv etter hvert å fokusere på et tema per trening, eks presise pasninger.
 • Unngå kø og venting i øvelsene ved å dele opp i flere mindre grupper.
 • Ulik type spill bør utgjøre minimum 50 % av treningstiden.
 • Fokus på utvikling og ikke resultater.
 • Det er viktig at alle:
  • Får spille like mye i kampene
  • Bytter på hvem som starter kampene.
  • Får prøve seg på ulike plasser på banen, også i keeperrollen.

Tips og råd til treninger

For de yngste barna er det spesielt viktig med god struktur på selve treningsøkta. Her skal barna lære hvordan det er å være på trening. For at barn i denne aldersgruppen skal føle trygghet er det viktig at de gjenkjenner oppbyggingen av treningen fra gang til gang. Eksempel kan være 

 • Starte treningen med samling hvor treneren kort informerer om hva som er planlagt for treningen. 
 • Kort oppvarming (gjerne lek med ball). 
 • Dele spillerne i grupper og ruller mellom ulike øvelser (f.eks. spill, og skudd på mål). 
 • Avslutte med samling hvor treneren kort oppsummerer med ros til det som har vært positivt.

Det kan være virkningsfullt å lage noen få og enkle regler som laget jobber med. Disse reglene repeteres regelmessig. Dette kan eksempelvis være: 

 • «Når trener snakker er vi stille og lytter» 
 • «Når trener blåser i fløyta så kommer det en beskjed» 
 • «Fairplay, vi hjelper hverandre» 

For barna i denne aldersgruppen er det viktig at alle beskjeder er kortfattet og konsise. Trenerne bør fokusere på å komme hurtig i gang, unngå kø på øvelser, ha mye spill, og sørge for flest mulig ballberøringer pr spiller. All trening skal være av teknisk art og ikke taktisk.

Mitt beste råd, basert på egen erfaring;

Sørg for at samtlige spillere lærer seg basisferdighetene med å kunne slå en god pasning, utføre et mottak, føre ballen med kontroll og stoppe / vende med ballen. Dersom alle har disse basisferdighetene når en tar steget opp til 7’er fotball, så vil samtlige ha en forutsetning for og lykkes på dette nivået også. 

Du som trener har nå hatt 4 år på å utvikle disse basisferdighetene. Fra 10 år, og 7er fotball vil det være mindre tid og fokus til å jobbe med dette. 

Tommy Glesnes, 2018.


Jenter og gutter 10 – 12 år

Innledning for 10 år: (Overgang fra 5’er til 7’er fotball, og fra 3’er til 4’er ball.)

Laget har nå mer eller mindre spilt sammen i 4 år, og hittil har det meste handlet om basisferdigheter, lek og moro. Spillerne er nå klar for å gå opp et hakk både når det gjelder intensitet og vanskelighetsgrad på øvelsene. Dersom det er gjort en god jobb med basisferdighetene i de foregående årene ligger alt til rette for å kunne ha gode treninger med høyere vanskelighetsgrad.

Trenings- og kamptilbud 

Aldersgruppen skal ha 2-3 treninger pr. uke. Enkelte kan også tilbys hospitering på eldre lag 1-2 ganger pr. uke. 

Utgangspunktet er at alle spillere får lik spilletid i kamper og turneringer. Dersom en spiller ikke viser riktig interesse og holdning for kampen, vil dette kunne påvirke spilletid.  

Mål for treningene 

For denne gruppen bør det arbeides mer med struktur på laget både defensivt og offensivt. Med dette menes at man kan arbeide med momenter som å skape overtall, vending av spillet, holde ballen i laget, og bruk av keeper som «sweeper/utespiller» for vending av spill. Det å arbeide med faste trekk kan også starte. 

Det bør legges opp til en teori økt, ca. en gang pr. måned. Anbefalt å holde denne i forbindelse med trening og ikke lengre en 15–20 minutt. Da mister de konsentrasjonen. Start treningen på klubbhuset med taktikk, og gå deretter ut på feltet og tren som vanlig den siste timen. 


Taktikkmøter


Hva er oppgavene til hver spiller når vi starter med ball:

 • Keeper kaster ut til en back. Favorittside? 
 • Keeper skyter ut dersom vi ikke klarer å spille oss ut. 
 • Back må posisjonere seg for å ha best mulig tid. Kunne slå både kort eller langt. 
 • Back er med i angrep når spillet er på hans side. 
 • En midtbanespiller må møte / danne trekant
 • Annen midtbanespiller må gå ifra, motsatt side eller fremover. 
 • Spiss må posisjonere seg for å kunne få ball. Enten fra back eller via midtbanespiller. 

Hva er oppgavene til hver spiller når motstander starter med ball

 • Spiss presser back. (første-forsvarer)
 • Midtbane kontrollerer, presser motsatt back. 
 • Midtbane og backer må ligge tett opp i deres spillere. Gjelder samtlige.
 • Keeper må ligge ute som sweeper. 

Annet

 • Markering på riktig side
 • Første-forsvarer og andre-forsvarer
 • Når vi mister ball, så er det full fart å vinne den igjen
 • Avstander mellom spillere. Pasningene bør være lengst mulig, utnytte banen

Følgende ferdigheter bør prioriteres

 • Fotballferdighet, teknikk 
 • Føring, pasning, skudd, heading 
 • Bevegelighetstrening, løpsteknikk 

Grunnleggende opplæring i den tekniske del av fotballferdighetene for: 

 • Jobbe med ballkontroll (Føring, vending, dribling) 
 • Pasning, mottak/medtak 
 • Langpasninger (lengre pasninger med liggende vrist/ banan) 
 • Skuddteknikk (vrist, halv/hel volley, innside ) 
 • Heading (timing, treffpunkt, presisjon) gjerne med motspiller 
 • Første forsvarer: En mot en defensivt (press lede takle) 
 • En mot en offensivt (utfordre, finte, skudd) 
 • 2 mot 1 og 1 mot 2 er også fine øvelser for å utfordre/skape overtall samt presse og lede (husk kommunikasjon) 

Handlingsvalg og handling (Taktisk og teknisk) 

Spillere i aldersgruppen skal kunne arbeide med grunnleggende taktisk trening for pasningsspill og ballmottak. Eksempler kan nevnes: 


Taktiske valg for ballfører 

 • Pasningsvinkler (sørge for at mottaker av pasning får god/bedre tid, vinkle i forhold til motstanderen) 
 • Enkle pasninger – lett å ta imot 
 • Pasning – pasningsfinte (skaffe seg rom, komme forbi pressledd) 
 • Bruk av støtte 
 • Utnytte rom /vending av spillet 

Taktiske valg for pasningsmottaker 

 • Spilleavstand 
 • Ut av pasningsskyggen 
 • Invitere til pasning 

Det kan også arbeides med taktiske moment som dybde og bredde i pasningsspillet samt pressteknikk og sikring i forsvar. 


Differensiering 

Differensiering på treninger og i kamp bør kunne benyttes. I kamp kan det f.eks. avtales med motstanders trener å differensiere på nivå. Likhet i spilletid vil fremdeles være grunnleggende viktig. 

Hospitering 

Strukturert hospitering av de spillerne som er kommet lengst i utvikling bør kunne starte for de eldste (12 år).


Holdninger 

Det kan nå forventes mer av spillerne og det kan fokuseres på å skape gode holdninger og god treningskultur hos spillerne: 

 • Spillere bør komme på trening fordi de ønsker å trene, mer enn at de ønsker å bli trent. Det kan settes forventninger til at spillere yter sitt beste i alle situasjoner. 
 • Kan fokusere på at spillerne kommer godt forberedt til trening. Dette med tanke på kosthold, trening og hvile, samt at de møter med bekledning etter vær og føre. 
 • Spillerne skal læres opp til nedjogg/uttøying og sørge for inntak næring for restitusjon. 
   

UNGDOMSFOTBALL

Fra barn til ungdom – hvorfor sikre et godt tilpasset tilbud?


Norges fotballforbund og Skogsvåg IL har sammenfallende utviklingsmål med ungdomsfotballen (13-19 år):

 • Utvikle gode spillere
 • Beholde flest mulig ungdomsspillere lengst mulig i fotballmiljøet

Ungdomsfotballen er definitivt i medvind i Norge, og vi ser at antall lag vokser, men frafallet blant ungdom er fortsatt for stort. Flere undersøkelser viser at mange av de som slutter egentlig ønsker å spille fotball, men de gir seg fordi tilbudet ikke er godt nok.

At en del slutter med fotball fordi de får andre interesser er selvsagt helt naturlig. Men vi må gjøre alt vi kan for å beholde alle de som har lyst til å være med videre. Dette gjelder uavhengig av hvor god/mindre god en spiller er. Det er viktig å gi ungdom et godt fritidstilbud, gi dem muligheten til å holde seg i form i et sunt, trygt og positiv miljø sammen med venner. Fotballen som sosial arena er betydningsfull. Alternativet kan i noen tilfeller være med destruktive sysler i miljøer som ikke er like positive. I tillegg bruker stadig flere for mye tid på stillesittende aktiviteter. Fotballen holder altså ungdom i form i et positivt miljø! Derfor er det viktig at vi som klubb tar et ansvar for å beholde flest mulig – lengst mulig.

Overgang fra 7/9'er til 11'er fotball

NB! Mye smålagsspill bør fortsatt prioriteres fordi det er den mest læringsfremmende aktiviteten. 7`er fotball er fotballens "grunnspill" der alle elementer i spillet er til stede og der den hyppige involveringen i situasjoner og delferdigheter gir stor læringseffekt.


Jenter og gutter 13-14 år

For de første ungdomsklassene skal følgende prioriteres: 

 • Spillerutvikling 
 • Et førstelag som består av de 14-16 beste i aldersgruppen 
 • Et andrelag der det legges til rette for å spille seg opp på 1. laget 
 • Kvalitet i trening 
 • Videreutvikling av tekniske læremoment 
 • Taktikk, angrepsoppbygging og avslutning 
 • Defensive taktiske moment 
 • Bevegelighet og løpsteknikk 
 • Laget skal arbeide med bestemt spillestil, system og formasjon (system 3-2-3) 
 • Spillerne kan delta i eldre aldersgrupper om dette er naturlig og spilleren ønsker dette (hospitering) 
 • Timing av luftdueller/heading 

Trenings og kamptilbud 

Laget bør ha tre treninger med eget lag pr. uke, samt et tilbud om trening etter skoletid. Deltagelse i futsalserie i vinterhalvåret er anbefalt. 

Mål for treningene 

Følgende mål bør legges til grunn for opplæringen.

Individuell utvikling: 

 • Utvikle enkeltspillere (basisferdigheter, relasjonelle ferdigheter) 
 • Utvikle spillerens valg med og uten ball (lære seg å skape/utnytte rom) 
 • 1v1 defensivt/offensivt 
 • 1v2 og 2v1 defensivt/offensivt 

Utvikle laget: 

Samhandling offensivt og defensivt (laget i angrep og laget i forsvar).

Disse målene fører til følgende sentrale temaer for aldersgruppen: 

 • Føring, finting, dribling 
 • Retningsbestemt mottak 
 • Mottak – vending – dribling/pasning/skudd 
 • Oppnå to mot en-situasjoner gjennom 
 • Veggspill 
 • Overlapping 
 • Angrepsavslutning 
 • Innlegg – bevegelse foran mål – avslutning 
 • Forsvarsspill - sentrale retningslinjer 
 • Press – sikring – lede-takle 

Differensiering 

Det bør være differensierte grupper på trening og i kamper, og hospitering til eldre årsgrupper skal organiseres. 

Fysisk trening 

For ungdomsklassene vil det være behov for fysisk trening, men dette skal oppnås via ordinære spillsekvenser med ball. For å få økt fysisk trening kan man blant annet bruke større område eller benytte færre spillere pr lag. Fysisk basistrening av kjernemuskulatur (balanse, egenvekt, hurtighet) innføres for denne gruppen. Gjerne etter trening og/eller som egentrening. 

Holdninger 

I ungdomsklassene er det viktig å fokusere på respekt, disiplin, toleranse og ansvar for god oppførsel på og utenfor banen. Andre momenter for øvrig som for de yngre: 

 • Spillere bør komme på trening fordi de ønsker å trene, mer enn at de ønsker å bli trent. Det kan settes forventninger til at spillere yter sitt beste i alle situasjoner. 
 • Kan fokusere på at spillerne kommer godt forberedt til trening. Dette med tanke på kosthold, trening og hvile, samt at de møter med bekledning etter vær og føre. 
 • Spillerne skal læres opp til nedjogg/uttøying og sørge for inntak næring for restitusjon. 

Jenter og gutter 15-16 år + Junior klassene

For denne aldersgruppen skal følgende prioriteres; Samhandling, relasjonelle og dimensjonale ferdigheter. Arbeide med roller i laget. Spillestil, system (4-3-3) og formasjon (4 forsvarere, 2 offensive indreløpere, en defensivt, 2 flanker og en spiss). Laget skal beherske flere system enn utgangspunktet som er 4-3-3. F.eks. systemene 4-5-1 og/eller 4- 4-2 bør øves på som alternativer. 

Utover dette vil fokus for de eldste være mye som for de yngste ungdomsklassene.

Det bør derfor fokuseres på: 

 • Spillerutvikling 
 • Et førstelag som består av de 14-16 beste i aldersgruppen 
 • Et andrelag der det legges til rette for å spille seg opp på 1. laget 
 • Kvalitet i trening- Videreutvikling av tekniske læremoment 
 • Taktikk, angrepsoppbygging og avslutning 
 • Defensive taktiske moment 
 • Bevegelighet og løpsteknikk 
 • Laget skal arbeide med bestemt spillestil, system og formasjon (system 4-3-3) 
 • Spillerne kan delta i eldre aldersgrupper om dette er naturlig og spilleren ønsker dette (hospitering) 
 • Timing av luftdueller/heading 

Trenings- og kamptilbud 

Laget bør ha minimum tre treninger med eget lag pr. uke. Deltagelse i futsalserie i vinterhalvåret er anbefalt. 

Alle spillere skal ha kamptilbud, alle skal ha spilletid. Hvem som spiller på hvilket lag/nivå styres av treneren. Retningslinjer for hvilket nivå spilleren skal spille er typisk etter fordelingen 25-50-25. Dette betyr 25% på et nivå enklere enn spillerens eget nivå, 50% på eget nivå, og 25% på nivå over spillerens eget. 


Mål for treningene 

Følgende mål bør legges til grunn for opplæringen 

Individuell utvikling:

 • Utvikle enkeltspillere (basisferdigheter, relasjonelle ferdigheter) 
 • Utvikle spillerens valg med og uten ball (lære seg å skape/utnytte rom) 
 • 1v1 defensivt/offensivt 
 • 1v2 og 2v1 defensivt/offensivt 

Utvikle laget

Samhandling offensivt og defensivt (laget i angrep og laget i forsvar) 

Disse målene fører til følgende sentrale temaer for aldersgruppen: 

 • Føring, finting, dribling 
 • Retningsbestemt mottak 
 • Mottak – vending – dribling/pasning/skudd 
 • Oppnå to mot en situasjoner gjennom 
 • Veggspill 
 • Overlapping 
 • Angrepsavslutning 
 • Innlegg – bevegelse foran mål – avslutning 
 • Forsvarsspill - sentrale retningslinjer 
 • Press – sikring – lede-takle 

Differensiering 

Det bør være differensierte grupper på trening og i kamper, og hospitering til eldre årsgrupper skal organiseres. 

Fysisk trening 

For ungdomsklassene vil det være behov for fysisk trening, men dette skal oppnås vha ordinære spill sekvenser med ball. For å få økt fysisk trening kan man f.eks bruke større område eller benytte færre spillere pr lag. Fysisk basistrening av kjernemuskulatur (balanse, egenvekt, hurtighet) innføres for denne gruppen. Gjerne etter trening og/eller som egentrening. 

Holdninger 

I ungdomsklassene er det viktig å fokusere på respekt, disiplin, toleranse og ansvar for god oppførsel på og utenfor banen. Andre momenter for øvrig som for de yngre: 

 • Spillere bør komme på trening fordi de ønsker å trene, mer enn at de ønsker å bli trent. Det kan settes forventninger til at spillere yter sitt beste i alle situasjoner. 
 • Kan fokusere på at spillerne kommer godt forberedt til trening. Dette med tanke på kosthold, trening og hvile, samt at de møter med bekledning etter vær og føre. 
 • Spillerne skal læres opp til nedjogg/uttøying og sørge for inntak næring for restitusjon. 
 • I ferier så forventes det egentrening. 

Trenerutvikling

Skogsvåg IL Fotball har følgende krav til dokumentert kompetanse for trenere i de ulike aldergrupper: 

BARNEFOTBALL (6-12): 

 • En trener pr. lag med minimum Barnefotballkvelden 
 • En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra UEFA C-lisens (Grasrottreneren)

UNGDOMSFOTBALL (13-19): 

En trener pr. årskull med UEFA C-lisensutdanning (Grasrottreneren)


For å vedlikeholde et nivå som dette samt videreutvikle kompetanse til trenerne skal klubben jobbe med å legge til rette for følgende aktiviteter: 

 • Interne trenerkurs 2 ganger pr år (differensierte pr aldersgrupper) 
 • Eksterne kurs Grasrottrener (C-lisens kurs) 
 • Eksterne kurs (B-lisens) 
 • Utarbeide en forutsigbar kursplan for nye trenere og etablerte trenere

Trenerforum

Klubben skal arrangere trenerforum minimum tre ganger pr. år. Samtlige trenere i barn og ungdomsfotballen inviteres for å delta på disse samlingene. Det er flere positive sider ved et aktivt trenerforum, og noen av målsettingene med et slikt forum er: 

 • Samhold på tvers av aldersgrupper 
 • Utveksling av erfaringer mellom trenere og aldersgrupper 
 • Kompetanseoverføring mellom trenere 
 • Felles forståelse for retningslinjer for hospitering/differensiering o.l 

Tema for møtene kan variere men skal baseres på sportsplanen.