Politiattest


Krav om politiattest i Skogsvåg IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at heile norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordninga gjelder for alle som skal utføre oppgåver som i vesentlig grad innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Ordninga tredde i kraft 1. januar 2009.

I Skogsvåg IL blir ordningen håndtert på følgjande måte

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgåver for idrettslaget som inneberer et tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal framskaffe politiattest.

Politiattesten inneheld kun opplysningar om personen for tida er sikta/tiltalt eller tidlegare ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffelova om seksualforbrytelser ovanfor barn.

Idrettslaget har ikkje anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhald. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik skaffer du politiattest

Søknaden sendast inn elektronisk. Dette skjemaet må leggast ved i den elektroniske søknaden. Skjemaet blir fylt ut av politiattestansvarlig, Inge Viksøy. 

Send ein epost til inge.viksoy@icloud.com og be om å få utfyllt eit slikt skjema.

For å logge deg inn brukar du Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette bekrefter kven du er, og du skal derfor ikkje legge ved kopi av legitimasjon.Kontaktperson i SIL

Inge Viksøy

inge.viksoy@icloud.com

1. Last ned skjema
2. Send skjemaet elektronisk